#امام_رضا (ع)

#امام_رضا دوباره قسمت من شد مسافرت باشم در این زیارت مخصوصه زائرت باشم دوباره رزق عزای”حسین”و دست شما بناست قبل محرم مجاورت باشم کنار پنجره فولاد ،حاجتم این است نظرکنی که حبیب مظاهرت باشم اگر چه غرق گناهم ولی مدد کن تا… همیشه نوکر تحت اوامرت باشم ورق ورق ،دو …